Opdrags- og prisoplysninger

AN Advokater ApS er etableret på følgende adresse: Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV.

Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 96351340 samt på e-mailadressen hen@anadvokater.dk.

 

Vores CVR-nummer er: 32312713.

 

AN Advokater ApS er organiseret som advokatanpartsselskab.

 

Advokaterne hos AN Advokater ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Alle advokater hos AN Advokater ApS er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, CVR-nr. 37276251. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af AN Advokater ApS, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Som pengeinstitut anvender AN Advokater ApS Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank AB (publ), Finland.

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

 

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid.

 

AN Advokater ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting medmindre dette aftales med klienten. 

 

AN Advokater ApS samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som AN Advokater ApS har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

 

Advokaterne hos AN Advokater ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

 

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af AN Advokater ApS og/eller utilfredshed med en af AN Advokater ApS advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

Hent opdrags- og prisoplysninger her